lädersoffa

now browsing by tag

 
 

Saker att lära innan du köper en skinnsoffa

Det är läder som är en av de mest gynnade klädselöverdragen för våra soffor, stolar, hörnsoffor, bäddsoffor och fotstolar. Men med så många tillgängliga korn, beläggningar och strukturer kan det vanligtvis bli förvirrande om vilken typ som passar bäst för din soffa.

Men var inte rädd, för i den här kompletta guiden eliminerar vi det mesta av förvirringen kring läder och hjälper dig att välja den perfekta lädersoffan för ditt söta hem.

Läder

Autentiskt läder är en naturlig produkt, det är varmt och varaktigt och har enskilda funktioner som gör varje dölje exceptionell. Läder kommer ständigt att få märken med sitt naturliga ursprung, och dessa egenskaper kan ses som repor, tillväxtmärken, fiberdensitetsområden och hårporer. De speciella egenskaperna minskar inte på något sätt från lädernas bärstandarder.

Läder produceras genom att härda djurskinn – en process som allmänt kallas garvning.

Nötkreatursskinn är kända som hudar, som blandar det mesta av läder som används vid tillverkning av stoppade möbler. Kostnaden för de olika efterbehandlingsprocesserna som tillämpas efter garvning som orsakar olika priser på läderna.

Följaktligen finns det en viss avvägning bland utseende och enkel vård när det gäller att välja en skinnsoffa av hög kvalitet. Läder, särskilt klassisk design, är det bästa alternativet för både moderna och traditionella soffor.

Klädsel Läder Tillverkad

En nötkreaturhud kommer vid garveriet som saltades för konservering. Därefter blöts det i kemikalier som löser hårsäckar och får det att expandera till cirka 8 mm i tjocklek. Därefter delas det upp med dess tjocklek och separerar det övre lagret med den slitstarka kornytan som ska användas för läderklädsel. Huden genomgår sedan en solningsprocess med kemikalier baserade på krom. Denna procedur är nu den valda moderna metoden.

Huden sorteras efter storlek och grad av ärrbildning och fläckar efter att de garvats och torkats.

De mindre ärriga huderna som sannolikt kommer att användas för fullkornsläder, medan på deras toppyta är hudar med en grad av ärrring försiktigt buffrade och används för att göra korrigerade korn.

Typer av läder som används för dina möbler

Det finns några olika skinntyper som används för soffor och stolar.

Till exempel:

Pigmenterat läder

Den mest hållbara typen och används i de flesta möbler. En polymerytbeläggning som består av pigment ger hållbarhet. Beläggningen kan göras för att bli präglad, tryckt eller vanlig med modern teknik. Ytbeläggningen möjliggör en högre motståndskraft mot smuts, skrapning och blekning.

Aniline läder

Detta läder är det mest naturliga med djurhudets unika ytegenskaper som fortfarande är synliga. Rent anilinläder är endast färgat med färgämne, inte någon polymer- och pigmentytbeläggning. För att förbättra dess utseende och ge ett visst skydd mot spill och smuts kan en lätt ytbeläggning utan pigment användas.

Med anilinläder bör mängden naturliga märken och skuggskillnad förväntas, medan denna typ av läder kan vara känslig för effekterna av solljus och också snabbare absorberar vätskor. Högt underhåll behövs på anilinslädersoffor för att upprätthålla i utmärkt skick.

Semi-Aniline läder

Detta läder håller längre än anilinläder och har en naturlig look. Applicering av lätt ytbeläggning som innehåller en liten mängd pigment garanterar den ökade hållbarheten. Detta garanterar en mer konsekvent färg och ger soffor med semi-anilinläder en extra skyddsnivå.

Är soffor tillverkade av läder bekväma?

Lädersoffor av hög kvalitet är mycket bekväma, särskilt när de kombineras med mjuk dämpning och stödjande ramar. Här på lägger vi stor omsorg och ansträngningar för att säkerställa att var och en av våra soffor uppfyller våra höga standarder för komfort. När den har levererats kan du förvänta dig en hel del glada tider som du spenderade på din nya soffa.

I forntida tider har skinnmöbler använts i ett brett spektrum av situationer under ett århundrade där komforten är knapp. Det finns en anledning till att de föredras bland terapeuter och psykologer som vill att deras patienter ska känna sig trygga och bekväma under sina sessioner.

Hållbarhet för lädersoffor

Faktum är att autentiska lädersoffor är några av de mest hållbara var som helst och de kan hålla livet ut med korrekt skötsel och behandling. Läder har sin egen motståndskraft mot vatten, vilket gör det lättare att rengöra än tyg om du häller något av misstag. I sitt motstånd kontra avskrivningar kommer läder verkligen till sitt eget. Det är ett naturligt robust material som kommer att hålla bra för daglig användning, men dessutom kommer alla pick-up scuffs att lägga till karaktär.

I sitt motstånd kontra avskrivningar kommer läder verkligen till sitt eget. Det är ett naturligt robust material som kommer att hålla bra för daglig användning, men dessutom kommer alla pick-up scuffs att lägga till karaktär.

Kom ihåg att ingen färg snabbkläder och klädfärg kan överföras till läder / tyg och är mest synlig i ljusa läder / tyg färger som vita, krämer och elfenben. För ytterligare information föreslår vi att du alltid ser etiketterna på dina kläder och plagg.

Lädervokabulär

Spannmål

Det används för att beskriva utformningen av fina präglade linjer som täcker området för de flesta färdiga läder.

Fullkornsläder

Ibland kallas toppkornläder, en typ av läder där det översta lagret förblir orört. Alla naturliga ärr eller fläckar kommer att förbli som bevis på döljets ursprung och samtidigt behålla sin naturliga släta yta.

Korrigerat kornläder

Detta är läder som har fått en mycket fin buffring från toppytan för att minska utseendet på eventuella upphöjda ärr. Efter avslutad är det ganska vanligt att ett sådant läder får en fin präglad effekt som hjälper till att dölja synen på eventuella ärr.

Delar upp

Efter den kemiska behandlingen av ett hud placeras det sedan genom en skivmaskin som skär den genom sin tjocklek. Den övre delen, som innehåller den slitstarka yttre huden eller kornet, används för att tillverka klädläder.

Den “delade” under sektionen har ingen slitstark kornyta och verkar ha mocka på båda sidor. Detta används för att producera föremål gjorda av mocka. Vissa billiga lädertillverkningsmetoder var kända för att täcka en sida av en split med en tung pigmentbeläggning för att konstruera en konstgjord kornyta.

När du beställer din kvalitets lädersoffa hos oss, är det nödvändigt att veta att vi bara använder högkvalitativa material för dess klädsel. Vår trupp har ett otroligt skarpt öga för kvalitet när det gäller alla skinnsaker. Du är avsedd att hitta den perfekta typen för ditt hem med en mängd olika pigmenterade, semi-anilin och anilinläder tillgängliga.

Har olika typer för dig att välja mellan och vi tror att de är några av de finaste och mest populära materialen på marknaden, med en rad tillgängliga färger och strukturer. Antingen letar du efter en svart, blå eller grå soffa eller något annat; vi kommer att kunna producera ett läder som passar din heminredning. Vi är säkra på att när de är klädda på dina möbler kommer de att se fantastiska ut.

Om du har frågor om något av läderna som kommer att användas för dina lädermöbler, kontakta oss gärna, vi hjälper alltid gärna. Se till att utforska våra sortiment av soffa, stol, hörnsoffa, bäddsoffa och fotpall för att hitta din perfekta design idag.

 

 

Soffor & Fåtöljer Bäddsoffor Hörnsoffor Soffgrupp Soffor Vilstol Och Fåtöljer Vardagsrum Set Soffbord Tv-Bänkar Vitrinskåp Matplats Set Bord Stolar Sängar Moderna Sängar Kontinentalsängar Sängramar Våningssängar
Barnsängar Kontorsmöbler Skrivbord Arbetsstolar Gaming Stolar Hall Mattor Lampor Taklampor Golvlampor
Bordslampor Vägglampor Sängkläder Vaser Konstgjorda Växter Och Plastblommor Kuddar Väggklockor Väggspeglar Tavlor & Bilder Köksutrustning Matserviser Bestick Dukar Kontorsmöbler Kontorssoffor Butikshyllor
Datorbord Mottagning Bord Badrumsskåp Blandare & Vattenkran Klinker Duschhörnor Inomhuspanel Ljudabsorbent Utemöbler & Trädgårdsmöbler Elcyklar Fatbike MTB Cyklar Husdjurstillbehör Barnvagnar
Lekhagar

Lampor

Tv-Bänkar

Sängar Online

Mattor online

Fåtölj

SÄNGBORD

Bäddsoffa

Things To Learn Before Buying A Leather Sofa

leather sofa

It is leather that is one of the most favored upholstery covers for our sofas, chairs, corner sofas, sofa beds and footstools. Yet with so many available grains, coatings, and textures, it can usually get confusing about which type works best for your sofa.

But don’t be afraid, because in this complete guide, we eliminate most of the confusion about leathers, helping you select the ideal leather sofa for your sweet home.

Leather

Authentic leather is a natural product, it’s warm and lasting, and has individual features that make each hide exceptional. Leather will constantly bring the marks of its natural origin, and these characteristics can be seen as scratches, growth marks, fiber density areas, and hair pores. The particular properties in no way diminish from the leather’s wearing standards.

Leather is produced by curing animal skins — a process generally referred to as tanning.

 

Cattle skins are known as hides, which mix most of the leather used in the manufacture of upholstered furnishings. The cost of the different finishing processes applied after tanning that causes different prices for the leathers.

Consequently, there’s a certain trade-off among appearance and ease of care when it comes to choosing a quality leather sofa. Leather, especially classic designs, is the best option for both modern and traditional sofas.

Upholstery Leather Made

A cattle hide comes at the tannery that was salted for preservation. Next, it is soaked in chemicals that dissolve hair follicles and cause it to expand to about 8mm in thickness. It is then divided by its thickness, separating the upper layer with the hard-wearing grain surface to be used for leather upholstery. The hide then undergoes a process of tanning using chemicals based on chromium. This procedure is now the chosen modern method.

The hide is graded according to the size and degree of scarring and blemish once tanned and dried.

The less-scarred hides likely to be used for full-grain leathers, while on their top surface, hides with a degree of scarring are gently buffed and used to make corrected grains.

Types of Leather Used for Your Furniture

There are some different leather types which are used for sofas and chairs.

Such as:

Pigmented Leather

The most durable type, and is used in most upholstery of furniture. A polymer surface coating which consist of pigments provides the durability. The coating can be done to be embossed, printed, or plain using modern technology. The surface coating enables a higher resistance to soiling, scuffing and fade.

Aniline Leather

This leather is the most natural-looking, with the animal hide’s unique surface characteristics still visible. Pure aniline leather is only colored with dye, not any polymer and pigment surface coating. To improve its appearance and provide some protection against spillage and soiling, a light non-pigment surface coating may be used.

With aniline leather, the amount of natural marks and shade difference should be expected, while this type of leather can be sensitive to the effects of sunlight and also more quickly absorbs liquids. High maintenance is needed on aniline leather sofas to maintain in excellent condition.

Semi-Aniline Leather

This leather is longer lasting than aniline leather while retaining a natural look. The application of light surface coating that contains a small amount of pigment ensures the increased durability. This guarantees a more consistent color, and gives semi-aniline leather sofas an extra level of protection.

Are sofas made from leather comfortable?

Quality leather sofas feature to be extremely comfortable, particularly when combined with soft cushioning and supportive frames. Here, we set a great deal of care and effort into ensuring that each of our sofas satisfies our high standards of comfort. Once it’s delivered, you can expect a lots of happy times spent relaxing on your new sofa.

In ancient times, leather furniture has been used in a wide range of situations for a Century where comfort is at scanty. There’s a reason they’re preferred among therapists and psychologists who want their patients to feel secure and comfortable throughout their sessions.

Durability of Leather Sofas

Indeed, authentic leather sofas are some of the most durable anywhere and they can last a lifetime with the proper care and treatment. Leather has its intrinsic resistance to water, which makes it easier to clean than fabric if you pour something accidentally. In its resistance versus depreciation, leather really comes into its own. It’s a naturally sturdy material that will hold up well for daily use, but furthermore, any pick-up scuffs will add character.

In its resistance versus depreciation, leather really comes into its own. It’s a naturally sturdy material that will hold up well for daily use, but furthermore, any pick-up scuffs will add character.

Please keep in mind that none color fast clothing and apparel dye can be transferred to leather/fabric and is mostly more visible in light leather/fabric colors like whites, creams and ivory. For additional details, we suggest that you always look the labels on your clothing and garments.

Leather Vocabulary

  • Grain

It is used to describe the design of fine embossed lines that cover the area of most finished leathers.

  • Full-Grain Leather

Sometimes referred to as the top-grain leather, a type of leather in which the top-most layer remains untouched. Any natural scars or blemishes will remain as evidence of the hide’s origin while retaining its natural smooth surface.

  • Corrected Grain Leather

This is leather which has acquired a very fine buffing from the top surface to lessen the appearance of any raised scars. After finishing, it is quite common for such a leather to receive a fine embossed effect that will help hide the visibility of any scars.

  • Splits

Following the chemical treatment of a hide, it is then placed through a slicing machine, which slices it through its thickness. The top portion, containing the hard-wearing outer skin or grain, is used for making upholstery leather.

The ‘split’ under section has no hard-wearing grain surface, and appears to have suede on both sides. This is used to produce items made from suede. Some low-cost leather manufacturing methods were known to cover one side of a split with a heavy pigment coating to construct an artificial grain surface.

When ordering your quality leather sofa with us, it’s necessary to know that we only use high-quality materials for its upholstery. Our squad has an unbelievably sharp eye for quality when it comes to all leather things. You’re destined to find the perfect type for your home with a variety of pigmented, semi-aniline, and aniline leathers available.

It has various types for you to choose from and we believe they are few of the finest and most popular materials on the market, with a range of available colors and textures. Either you’re looking for a black, blue, or grey sofa or something else; we’re going to be able to produce a piece of leather that suits your home decoration. We are certain that when upholstered on your furniture they will look fabulous.

In case you have any inquiries about any of the leathers that will be used for your leather furniture, feel free to contact us, we are always happy to assist. Make sure explore our ranges of sofa, chair, corner sofa, sofa bed and footstool to find your perfect design today.